معرفی مرکز خدمات آزمایشگاهی

مرکز خدمات آزمایشگاهی استان مرکزی با هدف متمرکزسازی ارائه خدمات آزمایشگاهی و اجرای فرایندهای برنامه ریزی، اجرا وکنترل فعالیتهای واحدهای پژوهشی وآزمایشگاهها و کارگاههای استان در واحد اراک تاسیس شده است. عمده فعالیت های این مرکز در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه های پیشرفته در زمینه نیازهای توسعه علم و فناوری متمرکز است.